Vergoedingen en tarieven

De vergoedingen voor fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar.
Het grootste deel van de behandelingen wordt vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.


Vergoedingen binnen het basispakket

 1. Voor verzekerde van 18 jaar en ouder bij chronische aandoeningen: De behandelingen worden pas vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening. Voor de lijst met de desbetreffende chronische aandoeningen vind je hier.
 2. Bij kinderen tot 18 jaar: De eerste 18 behandelingen per aandoening per jaar worden vergoed.
 3. Bij Claudicatio Intermittens Fontaine 2 sinds 2017: De eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) per jaar worden vergoed met een verwijzing van de huisarts of specialist.
 4. Bij artrose van knie of heup sinds 2018: De eerste 12 behandelingen gesuperviseerde therapie per 12 maanden worden vergoed.
 5. Bij COPD sinds 2019: Vanaf de eerste behandeling wordt de therapie vergoed. Hier zit, afhankelijk van de indeling in klassen, wel een maximum aan. Kijk voor de juiste informatie voor jou hier.
 6. Herstelzorg na COVID-19: Er worden maximaal 50 behandelingen vergoed in een periode van 6 maanden. Dit kan weer met 50 behandelingen verlengt worden wanneer dit medisch noodzakelijk is.

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur. De tarievenlijst is dan van belang.

Vrije tarieven

De overheid wil met een vrije markt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Tarieven

Code Omschrijving Prijs in €
1000 Fysiotherapeutische zitting 29,50
1001 Fysiotherapeutische zitting met toeslag uitbehandeling 40,00
1100 Kinderfysiotherapie 42,00
1200 Manueel therapeutische zitting 37,50
1201 Manueel therapeutische zitting met toeslag uitbehandeling 47,50
1301 Groepsbehandeling (2 personen) 27,50
1302 Groepsbehandeling (3 personen) 24,75
1303 Groepsbehandeling (4 personen) 19,50
1304 Groepsbehandeling (5-10 personen) 15,50
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 51,50
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met huis toeslag 62,50
1850 Screening 9,50
1851 Screening met toeslag uitbehandeling 20,50
1860 Intake en onderzoek na screening 27,50
1861 Intake en onderzoek na screening met toeslag uitbehandeling 38,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 38,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag uitbehandeling 38,50   

* De tarieven bij deze prestaties groepszitting zijn tarieven per 60 minuten; wanneer de duur van een groepszitting 60 minuten overschrijdt, wordt ook maximaal dit tarief vergoed.** De prijzen zijn onder voorbehoud. Vraag de therapeut voor de actuele prijzen.

Betalingsvoorwaarden:

 • FysioVitae behandelt iedere patiënt, ongeacht de Ziektekostenverzekeraar.
 • U blijft als patiënt altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent. Rekeningen die niet door de Ziektekostenverzekeraar vergoed worden, moeten door u betaald worden.
 • Als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie bij een Ziektekostenverzekeraar waar FysioVitae een contract mee heeft afgesloten, dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen en kan FysioVitae rechtstreeks bij de Ziektekostenverzekeraar declareren. (Let op: vaak is er wel een maximaal aantal behandelingen dat wordt vergoed.)
 • Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, dan krijgt u een nota voor de behandeling volgens de tarievenlijst (zie Tarieven onder Vergoedingen)
 • Als u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft maar met een niet voldoende dekking voor alle genoten behandelingen, krijgt u eveneens een nota als blijkt dat uw verzekering deze niet vergoedt. Deze nota kunt u dan niet meer bij uw Ziektekostenverzekeraar indienen. Een reden om goed uw polisvoorwaarden te kennen aangaande het vergoedingsbeleid van uw verzekeringsmaatschappij, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 • De gehanteerde prijzen in bovenstaand geval zijn overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en FysioVitae.
 • Indien u verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling deze afspraak af te zeggen. Als u dit niet doet dan brengt FysioVitae u 100% van het tarief (overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en FysioVitae of volgens de tarievenlijst in het geval u in het geheel niet verzekerd bent) in rekening.
 • De nota’s van FysioVitae dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is FysioVitae gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de nota’s gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
 • In ieder geval zal altijd eerst een betalingsherinnering gestuurd worden.