Kwaliteit

WGBO

In verschillende wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (de WGBO), de wet klachtrecht cliënten zorgsector, de Kwaliteitswet zorginstellingen en in onderdelen van de Wet BIG, zijn patiëntenrechten en -plichten opgenomen.

Een uitwerking van de WGBo is de Modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt. Deze Modelregeling is door het KNGF met de NPCF gezamenlijk opgesteld.

FysioVitae verwijst u graag naar www.rijksoverheid.nl onder de noemer rechten van de patiënt.

Directe toegangkelijkheid

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. U wilt immers optimaal behandeld worden en, indien nodig, doorgestuurd worden naar een meer gespecialiseerde collega of huisarts. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (www.kngf.nl), wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek ,het opstellen van richtlijnen voor de behandeling, intercollegiaal overleg binnen de regio en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

Image

De werkzame fysiotherapeuten in FysioVitae zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (www.fysiotherapie.nl) en allen lid van de branchevereniging KNGF en NVMT.

Tevredenheidsonderzoek

Inleiding

Kwaliteitsverbetering in de zorg staat of valt met de tevredenheid van de patiënt. In Nederland zijn in de zorgsector sinds 1990 heldere afspraken gemaakt over kwaliteitsbeleid. Dat betekent onder andere dat zorgaanbieders kwaliteitssystemen invoeren om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, maar ook om de zorg en dienstverlening inzichtelijk en toetsbaar te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in onder meer de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg.

De huidige ontwikkelingen in de zorg richten zich steeds sterker op de patiënt. De tevredenheid van patiënten blijkt in andere sectoren al jaren een goede graadmeter voor de kwaliteit. Ook voor fysiotherapeuten kan de meting van de tevredenheid belangrijke informatie opleveren om bijvoorbeeld beleid te vormen of om de zorg nog beter uit te voeren.

Wat is patiënttevredenheid?

De patiënttevredenheid is de beleving van de patiënt met betrekking tot de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en de dienstverlening.

Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie

Het Tevredenheidsonderzoek Fysiotherapie is ontwikkeld om ons en de fysiotherapeuten – te ondersteunen bij het achterhalen van de tevredenheid van de patiënt. Hoe beleeft de patiënt de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening in de praktijk? De enquête waarmee wij de tevredenheidsmeting uitvoeren, helpt dit te ontdekken. Op basis van de resultaten kunnen in de praktijk fysiotherapie verbeterpunten worden geformuleerd en verbeteringen in gang worden gezet.

Het doel van het onderzoek is dat de fysiotherapeuten binnen onze praktijk, door de tevredenheid van de patiënt (structureel of periodiek) te meten, voortdurend aandacht hebben voor het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg en de dienstverlening.

Het Tevredenheidsonderzoek kan alleen worden gebruikt door fysiotherapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Tevredenheidsonderzoek

Indien u behandeld bent geweest bij FysioVitae, bestaat de kans dat wij u verzoeken mee te doen aan het Tevredenheidonderzoek Fysiotherapie. U krijgt hiervoor een vragenlijst toegestuurd met retourenveloppe.

Onze praktijk hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening en uw mening hierover. Daarom zijn wij zeer benieuwd naar uw ervaringen over de behandeling, de praktijk en de (behandelend) fysiotherapeut. Wij willen u vragen bijgaande enquête in te vullen op basis van uw ervaring met de behandeling.

Aangezien het in de enquête gaat om uw ervaringen, zijn er geen goede of foute antwoorden mogelijk. Wij vragen u het antwoord dat als eerste bij u opkomt aan te geven. Ook van uw minder prettige ervaringen kunnen wij leren. U kunt uw ervaringen onderaan de enquête eventueel nog toelichten.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Per stelling kunt u aangeven in hoeverre deze overeenkomt met uw eigen ervaringen. De enquêtes worden anoniem verwerkt. Wenst u niet deel te nemen dan stuurt u eenvoudig de niet ingevulde enquête naar ons terug. Indien u wel wilt deelnemen, wilt u de enquête dan binnen drie weken na toezending retourneren!? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Klachtenregeling

Inleidend

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties, waar u met uw klacht terecht kunt:

  • de Klachtencommissie van het KNGF
  • de Commissie van Toezicht van het KNGF
  • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend?

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929 Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661 FysioVitae werkt mee aan het patiënten-onderzoek van QualiView.